«ដើម​ស្វាយ» គឺ​ជា​រឿង​ខ្លី​មួយ​ដែល​អ្នក​និពន្ធ​ សុខ ចាន់​ផល សមាជិក​ម្នាក់​ក្នុង​ក្រុម​យុវអ្នក​និពន្ធ​ខ្មែរ បានច្នៃ​ប្រឌិត​ឡើង​ដោយ​សរសេរ​យក​តាម​លំនាំរឿង​ The Apple Tree

«ដើមប៉ោម» The Apple Tree បានផ្សាយម្តង​(ទេ! ២ដង 😛 )រួច​មក​ហើយ នៅ​ក្នុង​ប្លក់​បងណារដ្ឋ ហើយ​លោក​អ្នក​ក៏​អាច​ចាប់​យក​រឿង​នោះ​ដើម្បី​អាន​ នៅ​ទី​នេះ (សូម​ចូល​ទៅប្លក់គាត់ ចុះ ព្រោះខ្ញុំឡូត​អត់​បាន:-( )ផង​ដែរ

សម្រាប់​រឿង​«ដើម​ស្វាយ​» ដែល​ជា​វ៉ឺសឹនថ្មី​របស់​ សុខ ចាន់ផលនោះ ក៏អាច​ចាប់​អាន​បាន​ នៅទីនេះ ដែរ។

Advertisements