ស្រឡាញ់​មនុស្សម្នាក់… មិន​ត្រូវ​ទាម​ទារ​អ្វី​ ដែល​យើង​ចង់​បាន​ ពី​មនុស្ស​ដែល​យើង​ស្រឡាញ់​ទេ តែ​យើងគួរ​ប្រគល់​អ្វី​ៗ ដែល​យើង​មានជូន​ចំពោះ​គេ​វិញ…

ស្រឡាញ់​មនុស្ស​ម្នាក់… ហេតុ​អី​យើង​ចាំ​បាច់​ទាម​ទារ​ ឲ្យគេ​កែ​ប្រែ​ខ្លួន​គេ​ឲ្យ​ដូច​យើង? បើ​ស្រឡាញ់​គេ​ ម្តេច​យើង​មិន​ខំសម្រប​ខ្លួន​ ឲ្យដូចគេ?

ស្រឡាញ់​មនុស្សម្នាក់… ត្រូវ​ប្រគល់​សេចក្តី​ស្រឡាញ់ដល់​មនុស្សនោះ តែ​មិន​ត្រូវ​ទាមទារ​ចង់​បាន សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ពី​បុគ្គលនោះ​វិញទេ ។

ស្រឡាញ់​មនុស្សម្នាក់… គួរ​តែ​ផ្តល់​ការ​ទុក​ចិត្ត​ជឿជាក់…

អាច​ទាញ​រឿង​ទុក​អាន​បាន​នៅ​​ទីនេះ

Advertisements