កាល​ពី​យូរ​លង់​ណាស់​មក​ហើយ បង​ចិត្រា (សមាជិក KYW) បាន​សួរ​ខ្ញុំ​ថា៖ What is KYW? បង​ៗ​ណា​ដឹង (ឬ​មិន​ដឹង) ក៏​សូម​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ឆ្លើយ (ទាយ​លេង) តាម​ចិត្ត​ចង់! មាន​នរណា​ដឹង​ទេ?