ពេលវេលាបណ្ដាលឱ្យយើងជួបគ្នា ហើយពេលវេលាបណ្ដាលឱ្យយើងស្រលាញ់គ្នា ប៉ុន្តែពេលវេលាដែលយើងនៅក្បែរគ្នាមានកំណត់…

មនុស្សតែងតែនិយាយពី«ពេលវេលា» ហើយខ្ញុំ​ក៏​បាន​យកពាក្យនេះ​​មក​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​បទ​សរសេរ​ចម្រៀង។