(បទពាក្យស្រវឹង)

ថ្ងៃនេះស្រវឹងស្ទើរមិនដឹងខ្លួន             នឹកតែងពាក្យជួនចេញពីបេះដូង

រឿងអស់សង្ឃឹមព្រាត់នឹមបេះដូង     សព្វថ្ងៃបេះដូងវាឈឺផ្សាណាស់។

ឆ្នាំនេះថ្ងៃនេះអាកាសខ្យល់ធ្លាក់        រងភាពត្រជាក់រងាខ្លាំងណាស់

នឹកប្រពន្ធគេវាសែនខុសណាស់      នឹកណាស់ស្តាយណាស់ណាសង្សារខ្ញុំ។

សុំជល់កែវមួយជាមួយសម្លាញ់        ម្ហូបក្លែមសុទ្ធឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំ

ផឹករេដឡាប៊ិលមិត្តលាយឱ្យខ្ញុំ          អង្គរជាតិខ្ញុំទុកជល់ក្រោយគេ។

បើជ្រុលបើផឹកៗឱ្យចេញក្អួត             ផឹកឱ្យអស់អួតផឹកឱ្យខុសគេ

ផឹកដល់ដេកលក់មិនរំខានគេ           ផឹកខ្ញុំផឹកគេផឹកមិនសមសោះ។

ខ្ញុំស្រវឹងហើយថាមិនស្រវឹង               ប្រើពាក្យម្លឹងៗមិនដឹងអីសោះ

ផឹកស្រានឹកស្រីគឺអញ្ជឹងសោះ            មិនដឹងក្រសោះរាល់ង៉ៃនឹងនោះ។

កើយ-ចិត្រា

Advertisements