នាមាត់ទន្លេម៉ោងប្រាំមួយ           ជាមួយយានយន្តម៉ាកល្បីៗ

ខ្ញុំគេសុទ្ធតែយុវវ័យ                       ប្រុសស្រីកកកុញមាត់អឺងកង ។

អ្នកខ្លះអត់គូរអ៊ូខ្សឹប                      ចេញវ៉ឹបតាមញ៉ែក្បែររបង

អ្នកខ្លះគូគេដឹកត្រសង                 អូនបងមិនដាច់មានហូរហែ ។

ចំណែកខ្ញុំវិញចេញតាមគេ         ទំនេរដួងចិត្តគិតមានស្នេហ៍

ឃើញស្រីម្នាក់នោះគួរសមដែរ តាមញ៉ែជាប់ៗជិតសង្ឃឹម ។

លេងមុខចាយរាងដៀងយូរៗ   ខ្ញុំស៊ូតាមកៀងដូចកូនក្រឹម

សាច់ឈាមអាស៊ីប៉ែកបស្ចឹម     ញញឹមញយៗចង់ញ៉ាក់សាច់ ។

សួស្តីស្រីស្អាតស្រស់ហ្មត់ហ្មង  រូបបងខំតាមមិនឱ្យដាច់

ចង់ដឹងសាសន៍អីពៅបណ្តាច់   ទើបសាច់ឈាមស្រីខ្ចីល្អម៉្លេះ ។

នាងឆ្លើយមកវិញមិនចំខ្មែរ        កូរ៉េ ឬក៏បារាំងសេស

ប៉ៃឡាំៗដូចយ៉ាងចែស              នាងចេះវៀតណាមពេញទាំងខ្លួន ។

អ៊ីយ៉ូយៗ!លាសិនហើយ           មិនឡើយសមសោះប៉ះស្រីយួន

ចំអាស៊ីមែនរាងដូចនួន              ស្រីយួនខ្លួនខ្ញុំសុំថយហើយ ។

កើយ-ចិត្រា

Advertisements