សូស្តី! តាមពិតភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំខ្សោយណាស់ តែអត្ថបទនេះពាក្យស្រាលៗដែរ… គឺលោកគ្រូម្នាក់ផ្ញើឱ្យខ្ញុំ! អានដំបូងឡើងភ្ញាក់ ស្មានតែរឿងពិតរបស់គាត់ ហើយដល់ឃើញវែងពេកក៏ព្រីនយកទៅទុកអាន… ខ្ជិលអានដែរហ្នឹង តែយប់នោះដេកអត់លក់ក៏យកមកអាន… ចង់ប្រាប់ថា អត់ស្ដាយពេលទេ ហើយក៏មិនបាច់ខំប្រឹងអានដែរ ព្រោះរឿងនេះល្អមែនទែន! ប្រហែលជាមានអ្នកធ្លាប់អានហើយក៏មិនដឹង រីឯខ្ញុំវិញ អាចបណ្ដើររំភើបបណ្ដើរ លុះអានដល់ចប់ក៏ញញឹមផង សើចផង រីករាយជាមួយនឹងតួនៅក្នុងរឿង ហើយក៏គិតថាត្រូវតែយកចែកឱ្យគេឯងអានផង។ អត់ដឹងថា អ្នកណាជាអ្នកសរសេរទេ ហើយអានដំបូង «យ៉ី! ស្រដៀងរឿង យុត្តិធម៌ របស់ខ្ញុំម្ល៉េះ!» ដល់អានចប់ បានដឹងថាខុសគ្នាដាច់ រឿងខ្ញុំប្រហែលអត់ល្អដូចរឿងនេះទេ តែចាំខ្ញុំដាក់ជូនអានដែរ។

It is really touching!

 
 To All Married Couples and Singles Who Intend To Get Married.

When I got home that night as my wife served dinner, I held her hand  and said, I’ve got something to tell you. She sat down and ate  quietly. Again I observed the hurt in her eyes.

 Suddenly I didn’t know how to open my mouth. But I had to let her know  what I was thinking. I want a divorce. I raised the topic calmly. She didn’t seem to be annoyed  by my words, instead she asked me softly, why? I avoided her question.  This made her angry. She  threw away the chopsticks and shouted at me, you are not a man!

That night, we didn’t talk to each other. She was weeping. I knew she  wanted  to find out what had happened to our marriage. But I could hardly give  her a satisfactory answer, I had lost my heart to a lovely girl called Dew.  I didn’t love her anymore. I just pitied her!

With a deep sense of guilt, I drafted a divorce agreement which stated  that she could own our house, 30% shares of my company and the car.  She  glanced at it and then tore it into pieces. The woman who had spent ten years  of her life with me had become a stranger. I felt sorry for her wasted  time, resources and energy but I could not take back what I had said for I  loved Dew so dearly.

 Finally she cried loudly in front of me, which was what I had expected  to see. To me her cry was actually a kind of release. The idea of divorce  which had obsessed me for several weeks seemed to be firmer and clearer now.

The next day, I came back home very late and found her writing something  at the table. I didn’t have supper but went straight to sleep and fell asleep very fast because I was tired after an eventful day with Dew. When I  woke up, she was still there at the table writing. I just did not care so I turned over and was asleep again.

 In the morning she presented her divorce conditions: she didn’t want  anything from me, but needed a month’s notice before the divorce. She  requested that in that one month we both struggle to live as normal a  life as possible. Her reasons were simple: our son had his exams in a months  time and she didn’t want to disrupt him with our broken marriage.

 This was agreeable to me. But she had something more, she asked me to  recall how I had carried her into out bridal room on our wedding day.  She requested that everyday for the month’s duration I carry her out of our  bedroom to the front door ever morning. I thought she was going crazy..

Just to make our last days together bearable I accepted her odd request.

I told Dew about my wife s divorce conditions. She laughed loudly and  thought it was absurd. No matter what tricks she applies, she has to  face the divorce, she said scornfully. My wife and I hadn’t had any body  contact since my divorce intention was explicitly expressed. So when I carried  her out on the first day, we both appeared clumsy. Our son clapped behind us,  daddy is holding mummy in his arms. His words brought me a sense of pain. From  the bedroom to the  sitting room , then to the door, I walked over ten meters  with her in my arms. She closed her eyes and said softly, don’t  tell our son about the divorce.. I nodded, feeling somewhat upset.

I put her down outside the door. She went to wait for the bus to work.. I  drove alone to the office.  On the second day, both of us acted much more easily. She leaned on my  chest.. I could smell the fragrance of her blouse. I realized that I  hadn’t  looked at this woman carefully for a long time.  I realized she was not young any more. There were fine wrinkles on her  face, her hair was graying! Our marriage had taken its toll on her. For a  minute I wondered what I had done to her.

On the fourth day, when I lifted her up, I felt a sense of intimacy  returning. This was the woman who had given ten years of her life to  me. On the fifth and sixth day, I realized that our sense of intimacy  was growing again. I didn’t tell Dew about this. It became easier to  carry her as the month slipped by. Perhaps the everyday workout made me  stronger.

She was choosing what to wear one morning. She tried on quite a few  dresses but could not find a suitable one. Then she sighed, all my dresses have  grown bigger. I suddenly realized that she had grown so thin, that was  the reason why I could carry her more easily.  Suddenly it hit me, .. she had buried so much pain and  bitterness in her heart.

Subconsciously I reached out and touched her head. Our son came in at  the moment and said, Dad, it’s time to carry mum out.. To him, seeing his  father carrying his mother out had become an essential part of his  life. My wife gestured to our son to come closer  and hugged him tightly. I turned my face away because I was afraid I might  change my mind at this last minute. I then held her in my arms, walking  from the bedroom, through the sitting room, to the hallway. Her hand  surrounded my neck softly and naturally. I held her body tightly, it was  just like our wedding day.

But her much lighter weight made me sad. On the last day, when I held  her in my arms I could hardly move a step. Our son had gone to school.. I held her tightly and said, I hadn’t noticed that our  life lacked intimacy. I drove to office… jumped out of the car swiftly  without locking the door. I was afraid any delay would make me change my  mind… I walked upstairs. Dew opened the door and I said to her, Sorry,

Dew, I do not want the divorce anymore.  

She looked at me, astonished. Then touched my forehead.. Do you have a  fever? She said. I moved her hand off my head. Sorry, Dew, I said, I won’t divorce. My marriage life was boring probably  because she and I didn’t value the details of our lives, not because we  didn’t love each other anymore. Now I realize that since I carried her  into my home on our wedding day I am supposed to hold her until death does us  apart.  

Dew seemed to suddenly wake up. She gave me a loud slap and then slammed  the door and burst into tears. I walked downstairs and drove away. At the  floral shop on the way, I ordered a bouquet of flowers for my wife.  The salesgirl asked me what to write on the card. I smiled and wrote: I’ll carry you out every morning until death do us apart.  

The small details of our lives are what really matter in a relationship.  It is not the mansion, the car, the property, the bank balance that  matters. These create an  environment conducive for happiness but cannot give happiness in themselves.  So find time to be your spouse’s friend and do those little things for  each other that  build intimacy. Do have a real happy marriage!  If you don’t share this, nothing will happen to you, but if you do, you  just might save a marriage

Cheer,
🙂

យ៉ាងណាដែរ? សូមប្រាប់អារម្មណ៍អ្នកដល់ខ្ញុំផង! គ្រប់យ៉ាងគឺជាការតាំងចិត្ត បើតាមខ្ញុំគិត… និយាយពីខ្ញុំក្រោយពីអានរឿងនេះចប់ មានអារម្មណ៍ថា ដឹងពីវិធីថែរក្សាស្នេហា តែស្អែកឡើងក្លាយជាឯកា ព្រោះស្នេហាខ្ញុំបាត់បង់… តែយ៉ាងណា សង្ឃឹមស្នេហារបស់អ្នកគ្រប់គ្នាសមបំណង ហើយថែស្នេហារបស់អ្នកឱ្យបានគង់វង្សណា ដើម្បីឱ្យគ្រប់រឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំសរសេរនៅថ្ងៃក្រោយ សុទ្ធតែជារឿង Happy Ending!

អរគុណ!

Advertisements