ជូនពរនាថ្ងៃ០៩-០៩-០៩

សូមឱ្យសមាជិកក្រុម យុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរ ទាំងអស់ជោគជ័យ!

ស្ងាត់ឱ្យជ្រាបណ៎! អត់មានអ្នកណានឹកនាមកអើតសោះ! ម្នាក់ៗរវល់អើយរវល់ ខ្លះមានស្នេហា ខ្លះខំសិក្សា ខ្លះជាប់ធ្វើការ ដល់អ៊ីចឹងទៅរកបន្ទោសមិនកើត! ប៉ុន្តែបើបានមកអើត ទុកវិចាមួយផងណា!

ចាន់ផល